ubezpieczenia majątkowe

dom

 

Ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek zdarzeń  losowych takich jak pożar, uderzenie pioruna, zalanie, huragan, grad, napór śniegu, powódź, przepięcia, wandalizm i innych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju.

 

Ochrona elementów stałych, czyli zamontowanych lub wbudowanych w sposób trwały, np.okna, drzwi, podłogi, tynki, elementy zabudowy wewnętrznej.

 

Ochrona mienia ruchomego, czyli wszystkiego co mamy wewnątrz i co da się przenieść, np. odzież, meble, sprzęt, przedmioty użytku domowego.